top of page

Podmínky

Předem si prosím pozorně přečtěte všeobecné obchodní podmínky

Podmínky nájemní smlouvy na stavební stroje a stavební techniku

§ 1 Obecná práva a povinnosti smluvních partnerů

1. Pronajímatel se zavazuje nechat nájemci pronajmout předmět nájmu po sjednanou dobu nájmu. 2. Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu pouze k určenému účelu, důsledně dodržovat příslušné předpisy prevence úrazů a bezpečnosti práce, jakož i předpisy silničního provozu, platit nájemné dle dohody, předmět nájmu řádně ošetřovat a vracet jej čistý. a s plnou nádrží na konci doby pronájmu. 3. Nájemce se zavazuje oznámit pronajímateli příslušnou lokalitu nebo umístění předmětu nájmu.

§ 2 Předání předmětu nájmu, prodlení pronajímatele

1. Pronajímatel je povinen předat předmět nájmu v bezvadném, provozuschopném a plně nabitém stavu s potřebnými doklady. 2. Pokud je pronajímatel v prodlení s předáním na začátku nájemní doby, může nájemce požadovat náhradu. Aniž je dotčen § 4 č. 1, v případě lehké nedbalosti ze strany pronajímatele je náhrada za každý pracovní den omezena maximálně do výše denní čisté ceny pronájmu. Po stanovení přiměřené lhůty může nájemce od smlouvy odstoupit, pokud je pronajímatel v tuto chvíli stále v prodlení.

§ 3 Závady při předání předmětu nájmu

1. Nájemce je oprávněn si předmět nájmu prohlédnout v dostatečném předstihu před počátkem doby nájmu a nahlásit případné závady. Náklady na vyšetření nese nájemce. 2. Vady, které jsou rozpoznatelné při předání a které výrazně zhoršují účel použití, již nelze reklamovat, pokud nebyly bezprostředně po prohlídce písemně oznámeny pronajímateli. Ostatní závady, které se vyskytují již v době předání, je nutné písemně nahlásit ihned po jejich zjištění. 3. Pronajímatel je povinen včas odstranit závady, které byly hlášeny při předání. Náklady na odstranění těchto závad nese pronajímatel. Pronajímatel může také nechat nájemce odstranit; pak nutné náklady nese pronajímatel. Pronajímatel je dále oprávněn poskytnout nájemci funkčně rovnocenný předmět nájmu. Platební povinnost nájemce se při výrazném znehodnocení předmětu nájmu odkládá o nezbytnou dobu opravy. 4. Nechá-li pronajímatel k odstranění vady, která měla v době předání, uplynout jeho zaviněním stanovenou přiměřenou lhůtu, má nájemce právo od smlouvy odstoupit. Právo nájemce odstoupit od smlouvy existuje i v dalších případech, kdy pronajímatel neodstraní závadu, která měla v době předání.

§ 4 Omezení odpovědnosti pronajímatele

1. Další nároky na náhradu škody vůči pronajímateli, zejména náhradu škody, která se netýká samotného předmětu nájmu   může uplatnit pouze nájemce u

- hrubá nedbalost nebo úmyslné pochybení

- zaviněné porušení podstatných smluvních povinností, pokud je ohroženo dosažení smluvního účelu, s ohledem na     předvídatelná škoda typická pro smlouvu.

- Škoda způsobená újmou na životě, zdraví nebo zdraví, která je způsobena nedbalostním porušením povinnosti pronajímatele nebo úmyslným či nedbalostním porušením povinnosti zákonným zástupcem nebo zmocněncem pronajímatele.

- pokud je pronajímatel odpovědný za újmu na zdraví nebo poškození majetku na soukromě užívaných předmětech podle zákona o odpovědnosti za výrobek. Kromě toho je vyloučena odpovědnost. 2. Pokud vinou pronajímatele nemůže nájemce užívat předmět nájmu v souladu se smlouvou v důsledku zanedbání nebo nesprávného provedení návrhů a rad před nebo po uzavření smlouvy, jakož i jiných vedlejší smluvní závazky - zejména pokyny k obsluze a údržbě předmětu nájmu - pak ostatní platí s vyloučením ostatních Nároky nájemce ustanovení § 3 č. 3 a 4 jakož i § 4 č. 1 přiměřeně.

§ 5 Cena a platba nájemného, postoupení k zajištění dluhu z nájemného

1. Výpočet nájemného vychází z pracovní doby do 8 hodin denně. Fakturace je založena na šestidenním týdnu (pondělí až sobota). Další pracovní dobu a obtížné úkoly je třeba nahlásit pronajímateli; jsou účtovány dodatečně.

2. Na fakturách jsou vždy uvedeny netto částky podle nařízení o živnostenském podnikání (§ 19 UStG) a jsou tedy konečnými cenami. 3. Nájemcovo zadržovací právo a započtení existuje pouze v případě protinároků nájemce, které jsou nesporné nebo jsou pronajímatelem právně zjištěny, nikoli však v případě sporných protinároků. 4. Je-li nájemce po písemné upomínce v prodlení s úhradou dlužné částky déle než 14 kalendářních dnů nebo byl-li nájemcem vystavený protest proti směnce, je pronajímatel oprávněn po upozornění odebrat předmět nájmu. aniž by se musel na náklady nájemce dovolávat soudu, který musí umožnit přístup k předmětu nájmu a jeho odvoz, vyzvednutí a likvidaci jinde. Nároky, na které má pronajímatel ze smlouvy nárok, zůstávají zachovány; částky, kterých pronajímatel dosáhl nebo mohl dosáhnout ve sjednané smluvní době pronájmem jiným stranám, však budou vypořádány po odečtení nákladů vzniklých inkasem a přenecháním. 5. Dlužné částky jsou zahrnuty na běžném účtu s ohledem na výhradu vlastnictví běžného účtu sjednanou pro dodávky mezi smluvními partnery. 6. Nájemce postupuje své pohledávky vůči svému klientovi, k jehož objednávce předmět nájmu slouží, pronajímateli ve výši sjednané ceny nájmu po odečtení přijaté kauce. Pronajímatel zakázku přijímá.

§ 6 Ustanovení o mlčení

1. Dojde-li k přerušení práce na pracovišti, pro které je přístroj pronajat, v důsledku okolností, za které nenese odpovědnost nájemce ani klient (např. mráz, povodeň, stávka, občanské nepokoje, válečné události, úřední nařízení) min. deset po sobě jdoucích dnů, počínaje 11. kalendářním dnem se tato doba považuje za dobu nečinnosti. 2. Doba pronájmu sjednaná na určitou dobu se prodlužuje o dobu prostoje. 3. Nájemce má v. H. sjednané měsíční nájemné odpovídající této době za směnu pracovního dne v délce 8 hodin. 4. Přerušení prací i jejich obnovení musí nájemce neprodleně písemně oznámit pronajímateli a na požádání doložit odstávku doklady.

§ 7 Vyživovací povinnost nájemce

1. Nájemce je povinen a) všestranně chránit předmět nájmu před nadužíváním; b) na vlastní náklady provádět řádnou a odbornou údržbu a péči o předmět nájmu; c) včas ohlásit potřebné kontrolní a opravné práce a nechat je neprodleně provést u pronajímatele.

§ 7 Vyživovací povinnost nájemce

1. Nájemce je povinen a) všestranně chránit předmět nájmu před nadužíváním; b) na vlastní náklady provádět řádnou a odbornou údržbu a péči o předmět nájmu; c) včas ohlásit potřebné kontrolní a opravné práce a nechat je neprodleně provést u pronajímatele. Pronajímatel nese náklady, pokud lze prokázat, že nájemce a jeho pomocníci věnovali veškerou náležitou péči. 2. Pronajímatel je oprávněn předmět nájmu kdykoliv prohlédnout a po předchozí konzultaci s nájemcem si jej prohlédnout sám nebo nechat prověřit zástupcem. Nájemce je povinen šetření pronajímateli všestranně usnadnit. Náklady na vyšetření nese pronajímatel.

§ 8 Odpovědnost nájemce při pronájmu s obslužným personálem

Při pronájmu předmětu nájmu s obslužným personálem smí být obsluha využívána pouze k obsluze předmětu nájmu a nikoli k jiným pracím. Pronajímatel odpovídá za škodu způsobenou obsluhujícím personálem pouze v případě, že si obsluhující personál řádně nevybral. V opačném případě nese odpovědnost nájemce.

§ 9 Ukončení doby nájmu a vrácení předmětu nájmu

1. Nájemce je povinen včas oznámit pronajímateli zamýšlené zpětné dodání předmětu nájmu (oznámení o volném místě). 2. Doba nájmu končí dnem, kdy předmět nájmu se všemi díly potřebnými k jeho uvedení do provozu dorazí v řádném a smluvním stavu do skladovacích prostor pronajímatele nebo sjednaného jiného místa určení, nejdříve však ke konci. sjednanou dobu pronájmu a dohodou. § 5 č. 4 poslední půlvěta platí obdobně.

3. Nájemce musí vrátit předmět pronájmu v provozuschopném, plně natankovaném a vyčištěném stavu  nebo být k dispozici k vyzvednutí;

§ 7 odst. 1b) a 1c) platí obdobně. 4. Vrácení zásilky musí být provedeno včas během běžné pracovní doby pronajímatele tak, aby pronajímatel mohl předmět pronájmu v daný den zkontrolovat.

§ 10 Porušení vyživovací povinnosti

1. Vrátí-li se předmět nájmu ve stavu, z něhož vyplývá, že nájemce neplnil svou udržovací povinnost stanovenou v § 7, je nájemce povinen hradit částku nájemného jako náhradu až do dokončení oprav, které byly zanedbané v rozporu se smlouvou. 2. Nájemce musí být informován o rozsahu závad a poškození, za které odpovídá, a musí mu být poskytnuta možnost kontroly. Náklady na opravy potřebné k odstranění závad je pronajímatel povinen udělit nájemci v odhadní výši, pokud možno před zahájením oprav. 3. Řádné vrácení předmětu nájmu se považuje za uznané pronajímatelem, pokud nebyly ihned reklamovány rozpoznatelné vady při včasném zpětném dodání ve smyslu § 9 č. 4 a jinak a v případě jiných vady ne do 14 kalendářních dnů po příjezdu do místa určení.

§ 11 Další povinnosti nájemce

1. Nájemce nesmí převést předmět nájmu na třetí osobu, ani postoupit práva z této smlouvy nebo udělit práva jakéhokoli druhu k předmětu nájmu. 2. Uplatní-li třetí osoba práva k předmětu nájmu konfiskací, zabavením apod., je nájemce povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit pronajímateli doporučeně a tuto skutečnost oznámit třetí osobě doporučeně. 3. Nájemce musí učinit vhodná opatření k ochraně před krádeží předmětu nájmu. 4. Nájemce je povinen informovat pronajímatele o všech nehodách a vyčkat jeho pokynů. V případě dopravních nehod a krádeží je třeba přivolat policii. 5. Poruší-li nájemce zaviněně výše uvedená ustanovení odstavců 1 až 4, je povinen nahradit pronajímateli veškerou škodu, která mu tím vznikne.

§ 12 ukončení

1. a) Nájemní smlouvu uzavřenou na konkrétní dobu nájmu nelze vypovědět žádnou ze stran. b) Totéž platí pro minimální dobu nájmu v rámci nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou. Po uplynutí minimální doby nájmu má nájemce právo vypovědět nájemní smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou s jednodenní výpovědní lhůtou. c) V případě nájemních smluv na dobu neurčitou bez minimální doby nájmu je výpovědní lhůta - jeden den, pokud je cena pronájmu za den - dva dny, pokud je cena pronájmu za týden - jeden týden, pokud je cena pronájmu za měsíc. 2. Pronajímatel je oprávněn vypovědět nájemní smlouvu po oznámení bez dodržení lhůty a) v případě § 5 odst. 4; b) pokud po uzavření smlouvy vyjde pronajímateli najevo, že nárok nájemce na zaplacení nájemného je ohrožen platební neschopností nájemce; c) pokud nájemce bez souhlasu pronajímatele neužívá předmět nájmu nebo jeho část k určenému účelu nebo jej přemístí na jiné místo; d) v případech porušení § 7 č. 1. 3. Využije-li pronajímatel práva na výpověď, na kterou má nárok podle č. 2, použije se § 5 č. 4 ve spojení s § 9 a 10. podle toho. 4. Nájemce může vypovědět nájemní smlouvu bez výpovědní doby, pokud nelze předmět nájmu dlouhodobě užívat z důvodů, za které odpovídá pronajímatel.

§ 13 Ztráta předmětu nájmu

Bylo-li pro nájemce zaviněno nebo z technicky naléhavých důvodů nemožné dodržet povinnost vrátit pronajatou věc podle § 9 odst. 3, je povinen zaplatit náhradu.

§ 14 Ostatní ustanovení

1. Odchylná ujednání nebo dodatky ke smlouvě by měly mít písemnou formu. 2. Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo neúčinné, neovlivní to zbývající ustanovení smlouvy. 3. Místem plnění a výlučnou příslušností - i pro žaloby v listinách a směnečném řízení - je, je-li nájemcem obchodník, veřejnoprávní právnická osoba nebo veřejnoprávní speciální fond, pro obě strany a u všech nároků sídlo pronajímatele nebo dle jeho volby sídlo jeho pobočky, která uzavřela smlouvu. Pronajímatel může žalovat i u obecné soudní příslušnosti nájemce.

 

4/2008 - 01/2022

bottom of page