top of page

Podmínky

Předem si prosím pozorně přečtěte všeobecné obchodní podmínky

Podmínky zapůjčení přívěsů, kromě obchodních podmínek

1. Cena pronájmu
Za cenu pronájmu se obecně považují ceny nájmu platné v době nájmu, které jsou k nahlédnutí na webových stránkách pronajímatele. V případě speciálních tarifů se cena pronájmu odvíjí od ujednání v nájemní smlouvě.

2. Platební podmínky
Celá cena pronájmu je splatná v plné výši při převzetí přívěsu bez jakýchkoliv srážek. Výběr způsobu platby určuje pronajímatel. Před předáním pronajímané nemovitosti může pronajímatel požadovat další zálohu až do výše hodnoty pronajímané nemovitosti. Pokud bude faktura za pronájem přívěsu připsána a nebude uhrazena do dvou týdnů po vrácení vozidla, bude nájemce v případě překročení této lhůty v prodlení. Po vzniku prodlení ručí nájemce za zpracovatelské poplatky a úroky z prodlení. Tím nejsou dotčeny další nároky pronajímatele z prodlení. Více nájemců je odpovědných společně a nerozdílně.

3. Stav vozidla
Nájemce je povinen zacházet s vozidlem opatrně a dodržovat všechny předpisy a technická pravidla, která se týkají jeho užívání. Před použitím přívěsu se o tom musí nájemník informovat u pronajímatele. Nájemce musí přívěs pravidelně kontrolovat, zda je v provozuschopném stavu a zda je přívěs řádně uzamčen.

4. Nehody / krádeže
Po nehodě, krádeži, požáru, poškození zvěří nebo jiném poškození je nájemce povinen neprodleně oznámit policii, zavolat a škodu neprodleně nahlásit pronajímateli. To platí i pro drobné škody a nehody, které jste způsobili sami bez účasti třetích osob. Nejpozději při vrácení přívěsu musí nájemce písemně informovat pronajímatele o nehodě o všech podrobnostech a s úplným záznamem o nehodě. Zpráva o nehodě musí obsahovat jména a adresy zúčastněných osob a případných svědků, úplnou adresu osoby, která nehodu způsobila, SPZ a pojištění odpovědnosti. Nájemce v zásadě nesmí uznat protichůdné nároky.

5. Odpovědnost pronajímatele
Odpovědnost pronajímatele je omezena na úmysl a hrubou nedbalost. Pronajímatel navíc odpovídá pouze za příslušný pronajatý přívěs v rámci stávajícího pojištění motorových vozidel. Způsobí-li přívěs škodu na tažném vozidle, pronajímatel autopřívěsu za tuto škodu neručí. Nájemce má právo prokázat pronajímateli, že škoda byla způsobena pronajímatelem zaviněným způsobem (úmysl nebo hrubá nedbalost).

6. Odpovědnost nájemce
Nájemce odpovídá podle obecných pravidel odpovědnosti, pokud poškodí přívěs nebo se dopustí jiného zaviněného porušení smlouvy. Zejména je nájemce povinen vrátit přívěs v bezvadném stavu, v jakém jej převzal. Odpovědnost nájemce se vztahuje i na náklady vedlejších škod, jako jsou náklady na znalce, odtahy, amortizace, ztráta nákladů na nájem. Nájemce má právo prokázat pronajímateli, že nárok na náhradu škody je ve skutečnosti nižší. Více nájemců je odpovědných společně a nerozdílně. Nájemce je odpovědný za všechny dopravní a regulační přestupky během doby skutečného držení přívěsu.

7. Použití přívěsu
Přívěs smí řídit pouze nájemce, jeho zaměstnanci nebo členové jeho rodiny nebo řidiči uvedení v nájemní smlouvě. Nájemce je povinen nezávisle zkontrolovat, zda oprávnění řidiči vlastní platný řidičský průkaz. Nájemce musí zastupovat jednání příslušného řidiče jako své vlastní. Veškerá ustanovení této smlouvy zvýhodňující nájemce platí i ve prospěch příslušného oprávněného řidiče. Pokud si vozidlo z půjčovny nevyzvedne sám nájemce, ale řidič pověřený nájemní smlouvou nebo zástupce nájemce, půjčovna si vyhrazuje právo uplatnit vůči této osobě neuhrazené pohledávky, které nájemce neuhradí. . Před zahájením jízdy musí nájemce zkontrolovat bezpečnost silničního provozu přívěsu. Zjistí-li nájemce závady, musí je oznámit písemným protokolem o závadě. Bezpečnost silničního provozu přívěsu musí být během doby pronájmu pravidelně kontrolována. Nájemce nesmí přetěžovat pronajatý předmět, ani povolené zatížení přívěsu tažného vozidla. Náklad musí být řádně zajištěn a je třeba se vyvarovat nadměrného zatížení. Dále je zakázána přeprava jakéhokoli nebezpečného zboží (bez ohledu na jeho fyzický stav). Nájemce je nadále povinen přizpůsobit rychlost jízdy za špatného stavu vozovky a dbát zvýšené opatrnosti. Díly na přívěsu lze vyměňovat a měnit pouze po konzultaci a schválení pronajímatelem. Nájemce má zakázáno vozidlo používat pro motoristické sportovní akce, pro testovací účely a pro jiné nezákonné účely, a to i v případě, že jsou zakázány pouze zákonem místa činu, a zpřístupňovat je třetím osobám. Výlety mimo Spolkovou republiku Německo jsou povoleny pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele.

8. Vrácení přívěsu
Nájemní smlouva končí v dohodnutou dobu a lze ji v rámci této smlouvy s předchozím souhlasem pronajímatele prodloužit. Lhůta pro vrácení je jedna hodina po smluvně dohodnutém konci doby pronájmu. Nájemce je povinen po skončení nájmu vrátit přívěs pronajímateli v provozovně pronajímatele. Vrácení je možné pouze v provozní době pronajímatele, přičemž opožděné vrácení musí být pronajímateli včas telefonicky nebo písemně vyrozuměno. Nájemce je povinen vrátit přívěs včetně souvisejících dokladů k vozidlu a příslušenství půjčovně. Účastníci nájemní smlouvy jsou oprávněni nájemní smlouvu vypovědět v souladu se zákonnými ustanoveními. Pronajímatel může po ukončení požadovat okamžité vrácení přívěsu i kompletního příslušenství a technického průkazu vozidla.

9. Pojištění
Pojistné krytí pronajatého přívěsu je poskytováno v zákonném rozsahu. Případné pojistné krytí sjednané v rámci nájemní smlouvy zaniká, pokud je přívěs používán v rozporu s ustanoveními č. 7. Přívěs není plně pojištěn.

10. Kompenzace
Pronajímatel si vyhrazuje právo poskytnout náhradní přívěs v případě, že zapůjčený přívěs nebude k dispozici včas. Pokud není možné ze strany pronajímatele zajistit náhradní přívěs, je pronajímatel oprávněn objednávku zrušit. V takovém případě obdrží nájemce případnou zálohu na nájemné zpět. Jakékoli další nároky na náhradu škody jsou vyloučeny.

11. Rezervace
Rezervace jsou závazné pro výběr tarifu, nikoli však pro skutečnou dostupnost typu přívěsu. Všechny rezervace jsou považovány za závazné až po potvrzení pronajímatelem.

12. Písemná forma / odstoupení od smlouvy
Nájemní smlouvu lze sjednat pouze písemně. Ústní vedlejší dohody jsou neplatné. Pokud jsou jednotlivá ustanovení neúčinná, zůstávají zbývající ustanovení této smlouvy nedotčena. Nájemce má právo požádat o zrušení nájemní smlouvy před sjednaným začátkem doby nájmu. Pokud si přejete odstoupit do tří dnů před začátkem doby pronájmu, pronajímatel si může ponechat maximální zálohu ve výši 20 %. Poté lze nájem zrušit pouze do sjednaného začátku doby nájmu proti zaplacení 40 % sjednané ceny nájmu.

13. Doložka o ochraně údajů
Pronajímatel může v IT zpracovávat, ukládat, přenášet a využívat tyto osobní údaje nájemce: Jméno, adresa, telefonní číslo nájemce, jakož i neuhrazené pohledávky, které má pronajímatel vůči nájemci. Výše uvedené osobní údaje mohou být předány následujícím osobám nebo společnostem: společnosti vydávající kreditní karty, advokátní kanceláře, inkasní agentury, výrobci přívěsů. Podle spolkového zákona o ochraně osobních údajů lze údaje předávat pouze tehdy, je-li to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů pronajímatele nebo výše uvedených osob a společností nebo široké veřejnosti a nejsou-li narušeny zájmy nájemce hodné ochrany. výsledek. To platí zejména v případě, že údaje poskytnuté v době pronájmu jsou nesprávné, pronajaté vozidlo není vráceno do 24 hodin od případné prodloužené doby pronájmu, platební prostředky poskytnuté nájemcem, jako jsou šeky, směnky, kreditní karty nejsou vykoupeny nebo protestovány a není zaplacena faktura za Půjčovné auto, pronajaté vozidlo je odcizeno nebo poškozeno.

14. Obecná ustanovení
Všichni podepisovatelé nájemní smlouvy, i když se identifikují jako zástupci nájemce, ručí společně a nerozdílně vedle osoby, firmy nebo organizace, pro kterou byla nájemní smlouva uzavřena. Níže podepsaní jako zástupce ujišťují při uzavření nájemní smlouvy, že jsou oprávněni převzít a užívat pronajatý majetek. V případě sporů o výklad nájemní smlouvy je směrodatný německý text a platí německé právo. Započtení je vyloučeno s výjimkou nesporných a právně zjištěných pohledávek.

15. Místo soudu / místo plnění
Pro veškeré spory vyplývající z této smlouvy nebo o ní je jako místo soudní sjednán místně příslušný místní soud pronajímatele, pokud nájemce nemá obecnou soudní příslušnost v Německu nebo místo jeho bydliště či obvyklého pobytu není známý v době podání žaloby po uzavření smlouvy, nebo je-li nájemcem registrovaný podnikatel nebo právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní speciální fond. Místem plnění je provozovna pronajímatele.

bottom of page